Video clip EVNHCMC

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại EVNHCMC: Xây dựng văn hóa bằng niềm tin

13/10/2015 4:23:00 SA

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại EVNHCMC: Xây dựng văn hóa bằng niềm tin
Quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Tổng công ty Điện lực Tp.Hồ Chí Minh