Phân tích dữ liệu

Hình ảnh
Trong thời gian qua, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) là một trong những đơn vị phân phối điện rất chủ động trong việc áp dụng công nghệ và ứng dụng kết quả của công tác nghiên cứu phụ tải điện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.