Phân tích dữ liệu

Hình ảnh
Tập trung vào việc tích hợp dữ liệu và quy trình giữa các hệ thống thông tin cốt lõi phục vụ công tác vận hành và quản lý mạng lưới phân phối điện trên địa bàn TP.HCM là nhiệm vụ trọng tâm của EVNHCMC trong những năm vừa qua.
Hình ảnh
Trong thời gian qua, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) là một trong những đơn vị phân phối điện rất chủ động trong việc áp dụng công nghệ và ứng dụng kết quả của công tác nghiên cứu phụ tải điện phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.