Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

Chi bộ Công ty Công nghệ thông tin Điện lực TPHCM: Ứng dụng hiệu quả thành tựu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngày đăng: 25/05/2020

Chiều ngày 22/5, Chi bộ Công ty Công nghệ thông tin Điện lực TPHCM đã tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Minh Tùng – Đảng ủy viên, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty đến dự và chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ với tinh thần quyết tâm cao, đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra.

Chi bộ đã kịp thời cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, triển khai kế hoạch, chương trình hành động để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin luôn được vận hành ổn định và an toàn; quản lý, vận hành tốt các chương trình ứng dụng và hệ thống phần mềm, phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; đội ngũ cán bộ vận hành hệ thống và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin có trình độ cao, đầy đủ chuyên môn để tiếp nhận chuyển giao vận hành các hệ thống công nghệ mới, phát triển các ứng dụng cho Tổng công ty trên đa nền tảng.

Công tác xây dựng Đảng được cấp ủy đơn vị quan tâm triển khai thực hiện tốt, kịp thời tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, tổ chức thảo luận và xây dựng các chương trình hành động để thực hiện, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ: tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết cam kết và giám sát việc thực hiện cam kết; thường xuyên đánh giá kết quả khắc phục hạn chế sau kiểm điểm trong sinh hoạt chi bộ định kỳ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 21 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Nguyễn Minh Tùng đã biểu dương những thành tích và chỉ ra những hạn chế của đơn vị trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi ủy Công ty cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy dân chủ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với công tác chuyên môn, đồng chí Nguyễn Minh Tùng yêu cầu đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện việc chuyển đổi số và ứng dụng hiệu quả thành tựu Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào tất cả các hoạt động của Tổng công ty; xây dựng đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin chất lượng cao, làm chủ trong công tác vận hành, triển khai các ứng dụng, tiến tới làm chủ về công nghệ.

Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới gồm 3 đồng chí, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ và 4 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đưa tin: Văn Thảo