Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

Thông báo về việc ghi chỉ số điện năng tại các khu vực bị cách lý do dịch COVID-19

Ngày đăng: 24/03/2020

Đưa tin: EVNHCMC