Hướng đến đại hội đại biểu Đảng bộ TCT 2020 -2025

Đại hội Chi bộ 7 – Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, triển khai có hiệu quả các định hướng, chủ trương phát triển của Tổng công ty

Ngày đăng: 12/03/2020

Sáng 12/3, Chi bộ 7 – Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Đại hội đã được nghe dự thảo báo cáo chính trị việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2023. Chi bộ 7 được kiện toàn vào tháng 3 năm 2019, bao gồm đảng viên là các đồng chí trong Hội đồng thành viên Tổng công ty, cán bộ và chuyên viên Ban Tổng hợp và Ban Kiểm toán nội bộ - Giám sát tài chính với nhiệm vụ chính trị được giao là lãnh đạo 02 Ban tham mưu giúp việc Hội đồng thành viên Tổng công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, các nhiệm vụ do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2023, Chi bộ đã đề ra 14 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có 10 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và 04 chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đại hội Chi bộ 7 nhiệm kỳ 2020-2023 đã bầu cấp ủy gồm 03 đồng chí: đồng chí Võ Thị Mai Thanh – Trưởng Ban Tổng hợp giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Tô Nguyên Bình – giữ chức Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Ngô Huỳnh Thiên Thu - Chi ủy viên. Tập thể Chi bộ 7 quyết tâm tiếp tục phát huy trí tuệ, truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo vượt mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả: Ngô Huỳnh Thiên Thu/ Ảnh: Chi Lan