Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Ngày đăng: 27/11/2019

Chiều ngày 26/11/2019, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cho các đồng chí cán bộ chủ chốt của Tổng công ty.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Tô Đại Phong - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày nội dung quan trọng trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, phân tích, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm không ngừng tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của người lao động với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng.

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan