Tin Tổng Công Ty

Tiết kiệm 37,90 triệu kWh điện

Ngày đăng: 14/10/2019

Trong tháng 9/2019 TP.HCM tiết kiệm được 37,90 triệu kWh, lũy kế 9 tháng/2019 đạt 338,25 triệu kWh, tăng 12,85% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 1,74% so với thương phẩm. Trong các tháng cuối năm, Tổng công ty điện lực TP.HCM tăng cường công tác tiết kiệm điện, đặc biệt chủ động phối hợp với địa phương, các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tiết kiệm điện. Các đơn vị tăng cường tuyên truyền thực hành tiết kiệm điện nhằm nâng cao hơn nữa mức độ nhận biết của khách hàng về chương trình tiết kiệm điện.

Đưa tin: Đỗ Mạnh Cường