Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu EVNHCMC giai đoạn 2017 - 2020

Chỉ thị số 66/CT-EVN về kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2019

Ngày đăng: 10/03/2019

Ngày 20/2/2019, Hội đồng thành viên EVN ban hành Chỉ thị số 66/CT-EVN về kế hoạch thực hiện công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn năm 2019 theo chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Xem hoặc tải Chỉ thị số 66/CT-EVN tại đây

Đưa tin: Tập đoàn Điện lực Việt Nam