Cộng đồng nói về EVNHCMC

Chỉ số tiếp cận điện năng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh

Ngày đăng: 15/11/2018

Đưa tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng