Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng bộ EVNHCMC: quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và các Kết luận, Hướng dẫn mới của Trung ương, Thành ủy

Ngày đăng: 26/07/2017

Vừa qua, Đảng ủy EVNHCMC đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các Kết luận, Hướng dẫn mới của Trung ương, Thành ủy cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Quốc Bảo – Phó Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TCT quán triệt nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đồng chí Cao Nguyệt Anh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TCT trình bày các Kết luận, Hướng dẫn mới của Trung ương và Thành ủy Tp.HCM.

 

đồng chí Phạm Quốc Bảo – Phó Bí thư,Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TCT quán triệt nội dung các Nghị quyết 

 

Quán triệt các nội dung Nghị quyết, Đồng chí Phạm Quốc Bảo cho rằng việc triển khai, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ. Đồng thời, giúp doanh nghiệp Nhà nước hoạt động có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong Nhân dân.

 

Hội nghị cũng được nghe Đồng chí Cao Nguyệt Anh quán triệt các nội dung: Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 223-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Tp.HCM về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ; Hướng dẫn số 01-HD/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Tp.HCM và Kế hoạch số 45-KH/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

 

Đồng chí Cao Nguyệt Anh nhấn mạnh về vai trò nêu gương của người đứng đầu là rất quan trọng, đòi hỏi cần phải phát huy tính tiên phong của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc gương mẫu thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II. 

 

Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp trong toàn Đảng bộ cần thực hiện nêu gương trước để tạo sức lan tỏa đến cán bộ cấp dưới và CNVC-LĐ trong Tổng công ty. Qua đó, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các tệ quan liêu, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Đưa tin: Văn Thảo - Hương Thảo