Thông báo từ EVNHCMC

Thông báo lộ trình thay thế công tơ điện tử kết hợp thu thập dữ liệu đo đếm từ xa tập trung

Ngày đăng: 13/07/2017


Đưa tin: EVNHCMC