Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng bộ EVNHCMC: triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Ngày đăng: 17/03/2017

Chiều ngày 10/3/2017, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự hội nghị có đồng chí Cao Nguyệt Anh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty; đồng chí Phạm Quốc Bảo – Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng công ty, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TCT, Ban Tổng Giám đốc TCT, cán bộ chủ chốt Tổng công ty và gần 1.450 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Tô Đại Phong - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM báo cáo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó nhấn mạnh 03 nội dung chính về tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, trung thực với chính bản thân và với tổ chức; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

 

Theo kế hoạch triển khai năm 2017, Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, đoàn thể ở đơn vị.

 

Đồng thời, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị và sinh hoạt của các đoàn thể; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

 

Đối với từng cán bộ, đảng viên, người lao động nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu trong việc nghiên cứu, học tập, nâng cao nhận thức và quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phẩm chất “trung thực” và “trách nhiệm”; gương mẫu, thực hiện tốt quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; thực hiện tốt Bộ tiêu chí “Người công nhân ngành Điện thành phố mang tên Bác”, văn hóa của Tổng công ty.

 

Để triển khai đồng bộ và hiệu quả những nội dung trên, Đảng ủy Tổng công ty đã đề ra 05 giải pháp cụ thể, yêu cầu cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, như: Tổ chức quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể CNVC-LĐ; tổ chức thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các đoàn thể và sinh hoạt tập thể của đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch của tổ chức đảng, đoàn thể; xây dựng kế hoạch rèn luyện cá nhân; thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực hiện trong đơn vị.

Đưa tin: Văn Thảo