Thông báo từ EVNHCMC

Hướng dẫn thủ tục cấp điện qua lưới trung áp