Thông báo từ EVNHCMC

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu tại CTCP Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 20/05/2015

Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày 19/05/2015 như sau:

- Tổ chức chào bán cổ phần: Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

 

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

 

- Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

 

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 68.600 cổ phần

 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

 

- Giá khởi điểm: 13.420 đồng/cổ phần

 

- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 05 nhà đầu tư

 

Trong đó:

 

+ Tổ chức: 01

 

+ Cá nhân: 04

 

- Tổng khối lượng đăng ký đặt mua: 124.600 cổ phần

 

- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 05

 

- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 124.600 cổ phần

 

- Khối lượng đặt cao nhất: 68.600 cổ phần

 

- Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần

 

- Giá đặt mua cao nhất: 13.820 đồng/cổ phần

 

- Giá đặt mua thấp nhất: 13.420 đồng/cổ phần

 

- Giá đấu thành công cao nhất: 13.820 đồng/cổ phần

 

- Giá đấu thành công thấp nhất: 13.420 đồng/cổ phần

 

- Giá đấu thành công bình quân: 13.675 đồng/cổ phần

 

- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 05 nhà đầu tư

 

Trong đó:

 

+ Tổ chức: 01

 

+ Cá nhân: 04

 

- Tổng số lượng cổ phần bán được: 68.600 cổ phần

 

Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

 

- Tổng giá trị cổ phần bán được: 938.112.000 đồng

 

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 20/05/2015 đến ngày 27/05/2015

 

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 20/05/2015 đến ngày 27/05/2015

Các tin khác