Thông báo từ EVNHCMC

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần CTCP Tư vấn Xây dựng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh do Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh sở hữu

Ngày đăng: 12/05/2015

1. Tên đợt bán đấu giá:

Bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh sở hữu tại CTCP Tư vấn Xây dựng Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (HCMPECC JSC)

2. Địa chỉ (HCMPECC JSC):

Số 170 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

3. Vốn điều lệ:

3.400.000.000 đồng

4. Loại cổ phần chào bán:

Cổ phần phổ thông

5. Số lượng chào bán đấu giá:

68.600 cổ phần

6. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần

7. Giá khởi điểm:

13.420 đồng/cổ phần

8. Tổng số nhà đầu tư đăng ký:

05 (năm) Nhà đầu tư

     Cá nhân:

04 (bốn) Nhà đầu tư

     Pháp nhân:

01 (một) Nhà đầu tư

9. Tổng số cổ phần đăng ký:

124.600 cổ phần

     Cá nhân:

 56.000 cổ phần

     Pháp nhân:

 68.600 cổ phần

Đưa tin: EVNHCMC

Các tin khác