Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

PC Bình Chánh: Hội nghị điển hình tiên tiến lần 1 giai đoạn 2010- 2014

Ngày đăng: 06/04/2015

Tiến tới đại hội Thi đua toàn quốc lần IX, Đại hội thi đua Tổng công ty lần II năm 2015, ngày 30/3/2015 Công ty Điện lực Bình Chánh tổ chức tổng kết phong trào thi đua (Lần I) giai đoạn 2010-2014.

Thi đua là cùng nhau đưa hết tài năng, sức lực nhằm thúc đẩy lẫn nhau đạt thành tích tốt nhất trong chiến đấu, sản xuất, công tác hoặc học tập. Ngay từ những ngày mới thành lập Nước - Đảng và Bác Hồ đã hết sức quan tâm đến công tác thi đua - khen thưởng. Người nói: “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày".

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính quyền và Công đoàn cùng đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến trong công ty.

 

Xác định công tác Thi đua khen thưởng là động lực quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, do đó hàng năm Công ty đều phát động thi đua đến toàn thể CNVC-LĐ trong cơ quan. Đây là một biện pháp nhằm phát huy tính tích cực và hữu hiệu trong việc chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tổ chức các phong trào thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp cụ thể để phong trào thi đua phát triển mạnh, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao...

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tham luận về công tác thi đua của Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Kỹ thuật & An toàn; Văn phòng công ty. Qua đó, nhận thấy các phong trào thi đua luôn bám sát nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch được giao; hướng các nội dung thi đua vào những công tác trọng tâm, trọng điểm, các cá nhân có nhiều nỗ lực và phấn đấu.

 

Nhằm động viên, biểu dương và khen thưởng kịp thời các gương người tốt, việc tốt, các tập thể điển hình tiên tiến nổi bật qua các phong trào thi đua, Hội nghị đã trao giấy khen cho 02 tập thể là Phòng TCKT, Phòng TCNS và 26 cá nhân gương điển hình tiên tiến; 01 tập thể và 07 cá nhân có sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chánh.

 

Đây cũng là đòn bẩy kích thích tinh thần, thái độ lao động của CNVC- LĐ, góp phần nhân rộng gương điển hình, từ đó làm cho công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển. Tiếp tục kiện toàn và đổi mới nội dung, hình thức thi đua phù hợp với từng thời điểm, từng giai đoạn. Tạo không khí thi đua nội bộ, đoàn kết phấn đấu giúp nhau cùng phát triển, phát huy nguồn lực sẵn có, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao.

 

Hoàng Linh - Thiên Trang