Thông báo từ EVNHCMC

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (TRADINCORP) do Công ty cổ phần chứng khoán An Bình (ABS) thực hiện

Ngày đăng: 27/03/2015

Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) trân trọng thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của EVNHCMC sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (TRADINCORP) do Công ty cổ phần chứng khoán An Bình (ABS) vào ngày 26/03/2015 như sau:

•Tên tổ chức chào bán cổ phần: Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

•Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh

•Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)

•Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.000.000 cổ phần.

•Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

•Giá khởi điểm: 10.130 đồng/cổ phần.

•Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 02 nhà đầu tư, Trong đó:

•Tổ chức: 0

•Cá nhân: 02

•Tổng khối lượng đăng ký đặt mua: 2.100.000 cổ phần.

•Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 02

•Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 2.100.000 cổ phần.

•Khối lượng đặt cao nhất: 2.000.000 cổ phần.

•Khối lượng đặt thấp nhất: 100.000 cổ phần.

•Giá đặt mua cao nhất: 10.130 đồng/cổ phần.

•Giá đặt mua thấp nhất: 10.130 đồng/cổ phần.

•Giá đấu thành công cao nhất: 10.130 đồng/cổ phần.

•Giá đấu thành công thấp nhất: 10.130 đồng/cổ phần.

•Giá đấu thành công bình quân: 10.130 đồng/cổ phần.

•Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 02 nhà đầu tư, Trong đó:

•Tổ chức: 0

•Cá nhân: 02

•Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.000.000 cổ phần

Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần

•Tổng giá trị cổ phần bán được: 20.260.000.000 đồng.

•Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 26/03/2015 đến ngày 30/03/2015

•Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 26/03/2015 đến ngày 30/03/2015