Tin Tổng Công Ty

Những kinh nghiệm thu cước viễn thông

Ngày đăng: 18/06/2009

Theo thống kê, tỷ lệ thu cước viễn thông lũy kế đến cuối tháng 10/2008 Điện lực Trà Vinh là 83,45%, với tỷ lệ này Điện lực Trà Vinh là đơn vị đứng hạng 9/20 Điện lực trong Công ty Điện lực 2 về thành tích thu cước. Tuy nhiên, mặc dù đạt yêu cầu so với chỉ tiêu kế hoạch Công ty Điện lực 2 giao, nhưng tỉ lệ tồn thu còn nhiều.

Để không “dẫm vạch” theo văn bản số 5633/ĐL2-VTCNTT ngày 30/09/2009 của Công ty Điện lực 2, V/v triển khai chỉ thị của Giám đốc Công ty Điện lực 2 về các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch viễn thông công cộng, đặc biệt là chỉ tiêu thu cước trên 95% số phải thu trong các tháng cuối năm 2008. Điện lực Trà Vinh đ㠓khởi động” những biện pháp cứng rắn nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao. Kiên trì theo dõi sát các khách hàng nợ cước, tăng cường các biện pháp thu, kiên quyết xử lý. Theo thống kê của đến hết tháng 10/2008, trong tổng số 30.266 khách hàng đang sử dụng các dịch vụ viễn thông Điện lực thì có 16.502 hóa đơn còn nợ cước viễn thông; với doanh thu cước 10,403 tỷ đồng, nhưng tổng số tiền lên đến 2,04 tỷ đồng chiếm gần 20% trên tổng doanh thu. Đây là “bài toán nan giải”, “con số không may mắn”, ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị. Để tìm đáp án cho bài toán trên, ngoài các biện pháp có tính chất thường xuyên như: kiểm điểm tình hình thu cước viễn thông hàng tuần, lãnh đạo Doanh nghiệp, phòng VT&CNTT hàng tuần, sắp lịch công tác các Chi nhánh điện tìm hiểu các nguyên nhân tồn nợ tiền cước viễn thông, tình hình thu cước chậm, đồng thời giao chỉ tiêu chế tài cho các đơn vị, bằng các biện pháp như: chỉ đạo các đơn vị, thu ngân viên kiên trì trong việc thu tiền, chọn thời điểm, thời gian đi thu hợp lý, trực tiếp gặp gỡ khách hàng, qua đó để nắm thêm thông tin về lý do tồn nợ, về hoàn cảnh kinh tế gia đình các khách hàng để tìm biện pháp tháo gỡ. Kết quả công tác thu cước viễn thông có chuyển biến tích cực, đến tháng 11/2008, toàn Doanh nghiệp thu đạt 87,58% (cao hơn 1,56% so với chỉ tiêu chế tài của Công ty Điện lực 2 giao).

Mặc dù kết quả đạt được khả quan, tuy nhiên qua thực tế tình hình thu cước viễn thông vẫn còn nhiều tồn tại. Việc giao khoán cho các đại lý thu hiệu quả không cao “các đại lý thường chọn những khách hàng thuận lợi dễ thu thu trước, các khách hàng khó khăn hay địa hình trở ngại không thu”, dẫn đến tồn hóa đơn viễn thông nhiều kỳ... Do đó nếu không có biện pháp, giải pháp cấp thiết, không có sự hỗ trợ và quyết tâm của từng CBCNV xắn tay vào “chung sức cùng đơn vị” thì đến cuối năm 2008 doanh thu cước viễn thông của Điện lực rất khó hoàn thành kế hoạch Công ty giao. Xác định mục tiêu phấn đấu của đơn vị, Giám đốc và BTV Công đoàn Điện lực Trà Vinh đã phát động thi đua nước rút cuối năm 2008, theo đó mỗi CBCNV tham gia từ 300.000đ trở lên thì được xem là có tham gia hưởng ứng phong trào thi đua. Kết quả qua phát động có 351/ 452 CBCNV tham gia, đạt tỉ lệ 78%, trong đó có 344 CBCNV thu đạt và vượt mức phát động, số tiền đăng ký: 462,2 triệu đồng, số tiền đã thu: 476,9 triệu đồng đạt 104%. Kết quả này góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch Công ty giao và luỹ kế năm 2008 đến cuối tháng 01/2009 Điện lực Trà Vinh đã thu: 14,71 tỷ đồng đạt 97,26% số phải thu của năm 2009 (cao 2,26% so với chỉ tiêu chế tài của Công ty giao), trong đó có 3 Chi nhánh điện: Cầu Ngang, Càng Long và Tiểu Cần thu cước đạt 100% so với số phải thu, không còn tồn nợ tiền cước viễn thông.

Thu cước viễn thông là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh viễn thông, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của toàn Điện lực, hoàn thành nhiệm vụ Công ty Điện lực 2 giao, tăng thu nhập cho CBCNV. Nợ khó đòi tiền cước Viễn thông là một yếu tố làm giảm thu nhập của CBCNV, ảnh hưởng đến kết quả thi đua của toàn đơn vị. Điện lực Trà Vinh xem công tác thu cước viễn thông là nhiệm vụ quan trọng, quán triệt đến toàn thể CBCNV thấu hiểu, thực hiện nghiêm túc để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch Công ty Điện lực 2 giao.

Theo Bản tin CĐ T5/2009