Thông báo từ EVNHCMC

Thông báo kết quả đăng ký đấu giá mua cổ phần do Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu tại CTCP Điện Cơ

Ngày đăng: 03/08/2015

1. Tên đợt bán đấu giá

Bán đấu giá cổ phần do Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu tại CTCP Điện Cơ

2. Địa chỉ

Số 6 đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh

3. Vốn điều lệ

37.802.980.000 đồng

4. Loại cổ phần chào bán

Cổ phần phổ thông

5. Số lượng chào bán đấu giá

350.000 cổ phần

6. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần

7. Giá khởi điểm

13.620 đồng/cổ phần

8. Tổng số nhà đầu tư đăng ký

01 (Một) Nhà đầu tư

     Cá nhân

01 Nhà đầu tư

     Pháp nhân

0 Nhà đầu tư

9. Tổng số cổ phần đăng ký

1.000 cổ phần

     Cá nhân

1.000 cổ phần

     Pháp nhân

0 cổ phần