Tin Tổng Công Ty

“EVNHCMC: Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại TP.HCM”

Ngày đăng: 25/05/2023

Sáng ngày 25/5/2023, tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại TP.HCM” từ điểm cầu của Thành ủy TP.HCM. Hội nghị được triển khai trực tuyến tới các điểm cầu của đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Dự hội nghị tại điểm cầu của Tổng công ty có đồng chí Phạm Quốc Bảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty cùng toàn thể các đảng viên trong toàn tổng công ty.

Các đại biểu tham dự Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Phương Thảo - Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Thành phố quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam tại TP.HCM”.

Theo đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa là một hệ thống các quan điểm lý luận mang tính khoa học và cách mạng về văn hóa và xây dựng nền văn hóa Việt Nam. Tư tưởng đó được chắt lọc, tổng hợp và kết tinh những giá trị văn hóa của phương Đông và phương Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế, mà cốt lõi là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với tinh hoa và bản sắc dân tộc Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu thành lập đến nay, Đảng ta đã khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong đời sống xã hội; luôn quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, cũng khẳng định: Con người là chủ thể, giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển; phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới. Đồng chí Phạm Phương Thảo còn phân tích rõ về công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong đời sống xã hội. Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hoá trên địa bàn thành phố và quan tâm phát triển nguồn nhân lực văn hoá chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý nhằm nâng cao chất lượng nhân lực.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã triển khai hướng dẫn thực hiện học tập Chuyên đề năm 2023. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu Ban tuyên giáo các cấp, thành ủy thủ Đức, quận ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở phải nhanh chóng triển khai việc học tập ngay trong quý 2; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thể hiện cụ thể trong chương trình hành động của từng cá nhân, từng đơn vị, từng tổ chức, để xem xét, đánh giá thi đua; việc triển khai không gian văn hóa Hồ Chí Minh cần có thêm những chương trình thiết thực gắn kết việc học tập làm theo Bác, nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn các giá trị văn hóa, tự hào là công dân thành phố mang tên Bác;...

Ngay sau buổi học tập chuyên đề, Đảng ủy EVNHCMC sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Đảng bộ Tổng công ty cũng sẽ tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng văn hóa, sức mạnh con người lao động Tổng công ty gắn với hệ giá trị chuẩn mực con người trong thời kỳ mới trong môi trường văn hoá làm việc: lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn, khát vọng và niềm tin... để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Tổng công ty đã đề ra.

Các đại biểu tham dự Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023

 

Đưa tin Trang Nhung - Thanh Nga