Tin Tổng Công Ty

EVNHCMC: Tiếp tục đổi mới để nâng cao hiệu quả quản trị tài chính giai đoạn 2020 - 2025

Ngày đăng: 03/03/2023

Mặc dù thời gian qua còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của tập thể người lao động, Tổng công ty đã đạt được những kết quả nổi bật trong thực hiện kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị tài chính giai đoạn 2020 – 2025. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những hạn chế, vướng mắc cần khắc phục để nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong thời gian tới.

Thực hiện Chương trình hành động số 30 về “Nâng cao hiệu quả quản trị tài chính giai đoạn 2020 - 2025” của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty; Hàng năm, Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, quan trọng để nâng cao hiệu quả quản trị tài chính.

Theo đó, Tổng công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì tài chính lành mạnh, đảm bảo năng lực tài chính của Tổng công ty ngày càng vững mạnh, minh bạch, cụ thể các chỉ số tài chính luôn nằm trong giới hạn kiểm soát cho phép theo quy định, đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện các biện pháp để nâng cao chỉ số thanh toán ngắn hạn. Đảm bảo lợi nhuận thực hiện đạt và phấn đấu tốt hơn kế hoạch Tập đoàn giao. Thực hiện các giải pháp phấn đấu tăng giá bán điện bình quân, giảm tổn thất điện năng, điều hòa cơ cấu phụ tải hợp lý để tăng doanh thu bán điện, giảm chi phí điện mua.  
Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, hiệu chỉnh xây dựng định mức chi phí hoạt động thường xuyên cho các đơn vị trực thuộc để triển khai áp dụng trong năm 2023 trên cơ sở tối ưu hóa chi phí và phù hợp với tình hình thực tế; phấn đấu thực hiện tốt các giải pháp tiết giảm chi phí phân phối. 
Tổng công ty triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí và kế hoạch triển khai công tác tài chính năm 2023. Đẩy mạnh phân cấp và quản lý tốt phân cấp tài chính. Tăng cường công tác quản lý, theo dõi thu tiền điện, có giải pháp thu hồi các khoản nợ tiền điện quá hạn và thực hiện trích lập dự phòng theo đúng theo quy định. 
Thực hiện xây dựng kế hoạch huy động vốn phù hợp với nhu cầu đầu tư thực tế, tổ chức đấu thầu cạnh tranh để lựa chọn nhà tài trợ có lãi suất tối ưu, tiết giảm chi phí lãi vay. Tiếp tục kiểm soát kế hoạch giải ngân vốn vay được duyệt hàng năm tại Tổng công ty và các đơn vị, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt theo kế hoạch Tập đoàn giao.
Với việc thực hiện các nhiệm vụ này, Tổng công ty hướng đến việc cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 30 gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty trong năm 2023 nhằm nâng cao năng lực quản trị tài chính; đảm bảo năng lực tài chính của Tổng công ty ngày càng vững mạnh, minh bạch, kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn trong giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các chỉ tiêu cụ thể:  
(1) Lợi nhuận: Đảm bảo thực hiện đạt và phấn đấu tốt hơn so với kế hoạch Tập đoàn giao.
(2) Chi phí định mức (6 yếu tố) thực hiện đạt vượt tỷ lệ tiết kiệm Tập đoàn giao (phấn đấu đạt ≥ 10%).
(3) Chi phí phân phối thực hiện không vượt kế hoạch Tập đoàn giao.
(4) Hệ số bảo toàn vốn: ≥ 1 lần.
(5) Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ≤ 2,5 lần.
(6) Tỷ lệ tự đầu tư ≥ 30%
(7) Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn > 1 lần.
(8) Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt tốt hơn kế hoạch Tập đoàn giao.
(9) Nộp ngân sách nhà nước đầy đủ và đúng quy định.
(10) Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành: Không vi phạm.
(11) Đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động.
(12) Hoàn thành 100% khối lượng kế hoạch sửa chữa lớn Tập đoàn giao.
(13) Định mức tồn kho: thực hiện không vượt định mức được phê duyệt.
(14) Hoàn tất thanh xử lý 100% khối lượng VTTB, tài sản cần thanh xử lý cuối năm 2022 và phát sinh đến cuối quý III/2023

 

Đưa tin: Trang Nhung