Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

EVNHCMC: Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày đăng: 17/02/2023

Chiều ngày 16/02/2023, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Hải Thành – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNHCMC. Đồng chí Trần Vũ Quang - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Vũ Quang - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty báo cáo tại hội nghị

Trong năm qua, toàn Đảng bộ Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác quán triệt các quy định của Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Tổng công ty và cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như: quản lý tài chính; đấu thầu, mua sắm và sử dụng tài sản, vật tư… đều được Đảng ủy Tổng công ty và Đảng ủy, Chi ủy cơ sở thường xuyên chú trọng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy định của Ban Chấp hành Trung ương, kịp thời xem xét, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có bước chuyển biến tích cực, đa số đều có ý thức chấp hành và phối hợp làm việc tốt với đoàn kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra, giám sát cũng gần gũi và sát với thực tế công tác hằng ngày của mỗi tổ chức đảng, đảng viên. Tình trạng né tránh, nể nang, xử lý không kiên quyết trong kiểm tra, giám sát từng bước khắc phục; các vấn đề hạn chế, tồn tại được nhắc nhở, được chấn chỉnh nhanh chóng kịp thời, không có trường hợp tồn đọng, kéo dài. Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; chủ động đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận, thông báo sau kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty.
Năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và triển khai sâu rộng các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kỷ luật đảng; Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, xây dựng Kế hoạch và phát động phong trào thi đua yêu nước trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; Phối hợp rà soát, đôn đốc việc triển khai thực hiện 09 Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đạt hiệu quả, đúng tiến độ đề ra; Tiếp tục lãnh đạo kiện toàn tổ chức, nhân sự ủy ban kiểm tra; nâng cao chất lượng ủy ban kiểm tra các cấp tương xứng, ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy viên cùng cấp, cấp ủy, bí thư cấp ủy cơ sở đối với việc lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty và các cơ sở thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trong đó chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên để kịp thời, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm…
Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã được nghe 2 tham luận về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉ đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và “Chia sẻ kinh nghiệm thực tế việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại đơn vị và giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới”.

Đồng chí Bùi Hải Thành – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVNHCMC phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVNHCMC Bùi Hải Thành đánh giá cao những kết quả mà toàn Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trên tất cả các mặt, các lĩnh vực, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm nhiệm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cũng thống nhất với các phương hướng nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra và đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, uỷ ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban kiểm tra các cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Tích cực tham mưu và đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm các quy định của đảng, pháp luật Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Nghiên cứu, đề xuất đổi mới nội dung chương trình, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra. Chú trọng, khẩn trương giải quyết dứt điểm, đúng quy định các trường hợp đơn thư tố cáo, khiếu nại phát sinh trong nội bộ. Các cơ sở còn khuyết nhân sự Ủy ban kiểm tra cần khẩn trương phối hợp để kiện toàn, bổ sung nhân sự đúng theo quy định nhằm bảo đảm đầy đủ đội ngũ thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Phát biểu tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVNHCMC, đồng chí Trần Vũ Quang - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty khẳng định sẽ đưa các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư vào chương trình công tác của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy để triển khai thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng công ty vững mạnh, thực hiện thành công Chủ đề năm của Đảng bộ Tổng công ty “Xây dựng Đảng bộ đoàn kết, vững mạnh; cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu; quản trị hiệu quả doanh nghiệp số, tiếp tục xây dựng và phát triển lưới điện trông minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và Chủ đề năm của Tổng công ty “Quản trị hiệu quả doanh nghiệp số; tiếp tục xây dựng và phát triển lưới điện thông minh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.
Tại hội nghị, 7 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2022 đã được tuyên dương, khen thưởng bao gồm: Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty, Đảng bộ Công ty Công nghệ Thông tin, Đảng bộ Công ty Điện lực Sài Gòn, Đảng bộ Công ty Lưới điện Cao Thế, Đảng bộ Công ty Điện lực Hóc Môn, Đảng bộ Công ty Điện lực An Phú Đông, Đảng bộ Công ty Thí nghiệm Điện lực.

Đồng chí Bùi Hải Thành – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVNHCMC trao giấy khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2022

Đưa tin: Thanh Nga