Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng ủy EVNHCMC tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Ngày đăng: 07/12/2022

Ngày 05/12/2022, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội trường Tổng công ty và 23 điểm cầu của các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị diễn ra từ ngày 05 – 06/12, các đại biểu được học tập, quán triệt 4 chuyên đề gồm: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.
Hội nghị đã giúp các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Sau Hội nghị học tập, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty sẽ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các Nghị quyết theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Ảnh: Cán bộ, đảng viên các đơn vị tham gia học tập Nghị quyết.

 

Đưa tin: Văn Thảo