Văn hóa EVNHCMC

Câu chuyện học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về pháp luật

Ngày đăng: 07/11/2022

Trong không khí cả nước tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ngày 09/11 hàng năm, sáng ngày 07/11/2022, trong buổi chào cờ đầu tuần, công nhân viên chức, người lao động Tổng công ty đang công tác tại Cơ quan Tổng công ty đã được nghe câu chuyện kể về tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tôn trọng quy định pháp luật của Nhà nước.

CNVC-LĐ EVNHCMC chào cờ đầu tháng 11/2022 và nghe chuyện kể về tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tôn trọng quy định pháp luật của Nhà nước

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một Nhà tư tưởng lập pháp mẫu mực, Bác đã đặt nền móng cho sự ra đời của một nền lập pháp xã hội chủ nghĩa, nền lập pháp của một dân tộc vừa thoát ra khỏi bùn đen của hàng trăm năm bị thực dân đô hộ, qua đó thắp lên niềm tin và ánh sáng vào công lý cho toàn nhân dân, không phân biệt giai cấp, đảng phái, tôn giáo, dân tộc, giới tính,…Tư tưởng lập pháp và thực thi pháp luật của Người được thể hiện xuyên suốt từ cử chỉ, thái độ cho đến lời nói. Từ nào, chữ nào, việc làm nào của Người cũng đều cho thấy mong muốn xây dựng một Nhà nước của dân, do dân, vì dân và lấy “thượng tôn pháp luật” làm kim chỉ nam cho mọi hành động.

Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tư pháp toàn quốc năm 1950, Người nhấn mạnh: “… Pháp luật của ta hiện nay bảo vệ quyền lợi cho hàng triệu người lao động… Pháp luật của ta là pháp luật thật sự dân chủ, vì nó bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động... Người nào sử dụng quyền tự do quá mức của mình mà phạm đến tự do của người khác là phạm pháp”, Người căn dặn: “... Phải cố gắng làm cho luật pháp dân chủ ngày càng nhiều hơn, tốt hơn. Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Người hết sức quan tâm tới việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, làm cơ sở để mọi người dân và cán bộ tôn trọng, thực hiện.
Với tư cách là vị lãnh tụ của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ, Người đã lấy chính mình làm tấm gương cho toàn thể cán bộ, trí thức, công nhân, nông dân noi theo trong việc thượng tôn và bảo vệ pháp luật. Hơn ai hết, Người hiểu rõ vai trò và tác động to lớn của người làm lãnh đạo đối với tính nghiêm minh của pháp luật. 
Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng công ty đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến CNVC-LĐ gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; với mục tiêu thực hiện nghiêm các quy định, luật pháp liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh điện và tất cả các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội. Mỗi CNVC-LĐ trong Tổng công ty luôn tìm hiểu, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật, thực hiện nghiêm các quy chế quản lý nội bộ, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty theo đúng tinh thần của Hiến pháp và pháp luật; tích cực tham gia các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện vượt chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm của Tổng công ty.

 

Đưa tin: Văn Thảo