Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng ủy EVNHCMC tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Ngày đăng: 22/07/2022

Ngày 21/7/2022, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Hội trường Tổng công ty và 23 điểm cầu của các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị diễn ra trong 1,5 ngày, các đại biểu được học tập, quán triệt bốn chuyên đề gồm: “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt; “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương truyền đạt; “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ truyền đạt; “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.
Hội nghị đã giúp các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty, các tổ chức đoàn thể từ Tổng công ty đến cơ sở học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Sau Hội nghị học tập, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty sẽ xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các Nghị quyết theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Cán bộ, đảng viên các đơn vị tham gia học tập Nghị quyết

Đưa tin: Văn Thảo