Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng bộ EVNHCMC: Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Ngày đăng: 23/03/2022

Chiều ngày 23/3, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và thông tin thời sự cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty tại Hội trường Tổng công ty và 23 điểm cầu của các đơn vị trực thuộc.

Cán bộ, đảng viên Cơ quan Tổng công ty tham gia học tập Nghị quyết.

Các đại biểu đã được nghe Đồng chí Tô Đại Phong – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM quán triệt những nội dung trọng tâm về: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 - 2022; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Hội nghị cũng được báo cáo viên thông tin tình hình thời sự quốc tế và trong nước.

Đồng chí Tô Đại Phong – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM báo cáo tại hội nghị

Hội nghị đã giúp các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty, các tổ chức đoàn thể từ Tổng công ty đến cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể trong hệ thống chính trị từ Tổng công ty đến cơ sở nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên để triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hàng năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

Đưa tin: Thanh Nga