Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng bộ EVNHCMC: Học tập, quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng: 14/03/2022

Sáng ngày 14/3, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty tham gia Hội nghị trực tuyến của Thành phố học tập, quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nghị quyết, kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội trường Tổng công ty và 23 điểm cầu của các đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu đã được nghe Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt, báo cáo những nội dung trọng tâm về: Nhận diện và dự báo tình hình quốc tế và trong nước; Nhận thức mới trong chủ đề Đại hội XIII của Đảng; Nhận thức mới trong đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới; Hệ quan điểm chỉ đạo trong Báo cáo chính trị Đại hội XIII; Về nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược.

Thực hiện theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, sau hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty sẽ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn đảng bộ; đưa vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ gắn với nhiệm vụ chính trị, nêu cao trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hàng năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan