Thông báo từ EVNHCMC

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đợt 06/2021 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM

Ngày đăng: 27/12/2021