Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng bộ EVNHCMC dự Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Ngày đăng: 12/10/2021

Chiều ngày 11/10, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức cho 183 cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Tổng công ty tham gia Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 - khoá XIII tại Hội trường Tổng công ty và 22 điểm cầu của các đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 4 - khoá XIII, bao gồm 5 nội dung chính: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; về việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khoá XII. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Sau hội nghị, thực hiện theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy Tổng công ty sẽ ban hành kế hoạch triển khai học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 - khoá XIII trong toàn đảng bộ, đưa vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ gắn với nhiệm vụ chính trị, nêu cao trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hàng năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.Hình ảnh Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC)  tham gia Hội nghị trực tuyến 


Hình ảnh Các đơn vị thực thuộc EVNHCMC nghe thông báo nhanh
thông qua hội nghị trực tuyến
 

 

Đưa tin: Văn Thảo