Tuyển dụng

Công ty Điện lực Tân Bình thông báo tuyển dụng công nhân kỹ thuật năm 2021 (Điều chỉnh lần 2)

Ngày đăng: 09/08/2021

Phụ lục các biểu mẫu đính kèm

Đưa tin: EVNHCMC