Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng ủy EVNHCMC tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 14/06/2021

Ngày 12/6, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tổng công ty tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Hội trường Tổng công ty và 22 điểm cầu của các đơn vị trực thuộc.

 

Các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Chuyên đề đã cung cấp những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; bên cạnh đó, chuyên đề cũng nêu các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 và những năm tiếp theo, nhấn mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, đảng viên phải tạo chuyển biến ở 3 nội dung: học tập, làm theo và nêu gương.

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sau hội nghị học tập, Đảng ủy Tổng công ty sẽ ban hành kế hoạch thực hiện trong toàn đảng bộ, đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ gắn với nhiệm vụ chính trị, nêu cao trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động tham gia các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hàng năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan