Thông báo từ EVNHCMC

EVNHCMC tổ chức các chương trình đào tạo về ĐTXD theo Kế hoạch đào tạo năm 2021

Ngày đăng: 13/05/2021

v/V thông báo nội dung mời báo giá các chương trình đào tạo về ĐTXD theo Kế hoạch đào tạo năm 2021


THÔNG TIN PHỤ LỤC

Phụ luc 1- Danh mục chương trình - yêu cầu báo giá

Phu lục 2- Đề cương Chương trình đợt 1

Phụ lục 3- Đề cương Chương trình đợt 2

Đưa tin: EVNHCMC