Thông báo từ EVNHCMC

THÔNG BÁO BÁO GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ PHIÊN BẢN ISO 9001:2015

Ngày đăng: 23/04/2021

Căn cứ nhu cầu đào tạo nhằm giúp cho Ban lãnh đạo các Công ty có thêm kiến thức tổng quát về quản trị tài chính và điều hành công ty, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo và điều hành các hoạt động của đơn vị, Tổng công ty Điện lực TP.HCM thông báo báo giá chương trình đào tạo cập nhật kiến thức và đánh giá nội bộ phiên bản ISO 9001:2015 như sau: 

Nhấp vào đây để xem thông báo

Đưa tin: EVNHCMC