Thông báo từ EVNHCMC

V/v Chào giá chương trình đào tạo Đánh giá rủi ro theo ISO 31000 và Thông tư 50/2012/BCT

Ngày đăng: 08/04/2021

Tổng công ty Điện lực TPHCM thông tin liên quan chương trình đào tạo để các đơn vị có quan tâm biết và báo giá cung cấp dịch vụ (Thông tin chi tiết theo các phụ lục đính kèm).

Mục tiêu khoá học: 

  • Nắm bắt được các khái niệm cơ bản về quản lý rủi ro;
  • Biết cách tổ chức và áp dụng thực tiễn các kỹ năng về đánh giá rủi ro;
  • Nắm bắt và biết cách áp dụng các dữ liệu về rủi ro và các hướng dẫn đánh giá rủi ro.
  • Có kỹ năng đánh giá được một báo cáo Đánh giá rủi ro định tính và định lượng;
  • Lựa chọn được các biện pháp giảm thiểu rủi ro cân xứng với các lợi ích chi phí;
  • Hướng đến trở thành một nhà phân tích rủi ro.

Đối tượng: Các Lãnh đạo, Cán bộ phụ trách công tác an toàn, Kỹ sư an toàn.

của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty,

Số lượng: 01 lớp (100 học viên)

Thời lượng: 02 ngày

Thời gian học: dự kiến cuối tháng 4/2021.

Hính thức học: trực tuyến hoặc tập trung.

Nội dung khóa học:

Thông tin chi tiết theo các phụ lục đính kèm

2. PL1-Đề cương CT đính kèm Thư  báo giá-IFRS (1)

3. PHỤ LỤC II  yêu cầu tính hợp lệdocx (1)

3.1 CÁC BIỂU MẪU kèm theo PL2

4. PHỤ LỤC III  HỢP ĐỒNG MẪU