Thông Tin Đảng - Đoàn Thể

Đảng ủy EVNHCMC tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng: 29/03/2021

Trong 2 ngày 27, 28/3, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức cho toàn thể 1.320 cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tổng công ty tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Hội trường Tổng công ty và 24 điểm cầu của các đơn vị trực thuộc.

 

Các đại biểu đã được nghe các Đồng chí Lãnh đạo của Đảng, Nhà nước quán triệt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Xác định việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu cấp ủy các đơn vị trực thuộc sau hội nghị quán triệt phải tổ chức cho cán bộ, đảng viên thảo luận, viết thu hoạch cá nhân và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng, gắn với nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đưa tin: Văn Thảo /Ảnh: Chi Lan