Thông cáo Báo chí từ EVN

EVN TIẾP TỤC GIẢM GIÁ ĐIỆN, GIẢM TIỀN ĐIỆN LẦN 2 CHO CÁC KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19

Ngày đăng: 28/12/2020

Đưa tin: Tập đoàn Điện lực Việt Nam