Thông cáo Báo chí từ EVN

THÔNG TIN NHANH VỀ TÌNH HÌNH ẢNH HƯỞNG BÃO SỐ 12 ĐẾN VẬN HÀNH NGUỒN VÀ LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN NGÀY 11/11/2020

Ngày đăng: 12/11/2020

Đưa tin: Tập đoàn Điện lực Việt Nam