Tin các đơn vị thành viên EVNHCMC

Tình hình cung cấp điện khu vực TP.HCM từ ngày 04/09/2020 đến 10/09/2020

Ngày đăng: 16/09/2020

Đưa tin: Trung tâm Điều độ HTĐ TP.HCM