Thông cáo Báo chí từ EVN

THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ VIỆC HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN TĂNG CAO

Ngày đăng: 23/06/2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

Đưa tin: Tập đoàn Điện lực Việt Nam