Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

Hôm nay, ngày 16 tháng 1 năm 2018, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng công tác năm 2018 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 13 tháng 12 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về sự cố gây cháy tại trạm điện khu vực Nhà hát Thành phố sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 12 tháng 12 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2017 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 07 tháng 11 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 10 năm 2017 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 2 tháng 11 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) kính gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Damrey, có kết hợp triều cường trong các ngày tới như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9 năm 2017 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 10 tháng 9 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2017 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 22 tháng 8 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về công tác đảm bảo cung cấp điện trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9, như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 10 tháng 8 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7 năm 2017 như sau
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 11 tháng 7 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh sáu tháng đầu năm 2017 như sau: