Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

Hình ảnh
Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 3/2022 và kế hoạch công tác tiếp theo như sau:
Hôm nay, ngày 15 tháng 2 năm 2022, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 1/2022 và kế hoạch công tác tháng 2/2022 như sau:
Hôm nay, ngày 15 tháng 1 năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình thực hiện công tác năm 2020 và các nhiệm vụ năm 2021:
Hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2021 và kế hoạch công tác tháng 10/2021 như sau:
Hôm nay, ngày 11 tháng 8 năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7/2021 và kế hoạch công tác tháng 8/2021 như sau:
Hôm nay, ngày 14 tháng 7 năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm như sau:
Hôm nay, ngày 11 tháng 6 năm 2021, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2021 và kế hoạch công tác tháng 6/2021 như sau: