Thông cáo báo chí từ EVNHCMC

Hình ảnh
Hôm nay, ngày 19 tháng 6 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo chí thông tin về công tác đảm bảo cung cấp điện cho kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017, như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 12 tháng 6 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5 năm 2017 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 09 tháng 5 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 4 năm 2017 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 13 tháng 4 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về công tác dảm bảo cung cấp điện mùa khô năm 2017 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 07 tháng 4 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 3 năm 2017 như sau:
Hôm nay, ngày 29 tháng 3 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về sự cố dầu tràn máy biến áp như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 10 tháng 3 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về sự cố cố phóng điện tại trạm Linh Trung 2 như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 08 tháng 3 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) trân trọng gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về việc Tổng công ty chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng người dân sử dụng khuôn viên các trạm điện, tủ điện bày bán hàng hóa, phục vụ sinh hoạt, cụ thể như sau:
Hình ảnh
Hôm nay, ngày 07 tháng 3 năm 2017, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2017 như sau:
Hình ảnh
Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCMC) gửi đến các cơ quan báo - đài thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 1 năm 2017 như sau: