Thông báo từ EVNHCMC

Hình ảnh
Tổng công ty Điện lực TPHCM thông tin liên quan chương trình đào tạo để các đơn vị có quan tâm biết và báo giá cung cấp dịch vụ (Thông tin chi tiết theo các phụ lục đính kèm).
Hình ảnh
Ngày 11/3/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 05/2019/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mầu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.