Tuyển dụng

Hình ảnh
Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Điện lực TP.HCM thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 như sau:
Căn cứ văn bản số 5700/EVNHCMC-TCNS ngày 16/12/2020 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc triển khai thực hiện công tác tuyển dụng lao động năm 2020 (đợt 2). Công ty Điện lực Bình Chánh trân trọng thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau:
Hình ảnh
Thực hiện phân công của Tổng công ty về việc tổ chức tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2020 cho nhu cầu vị trí chức danh của Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban ALĐPP) tại văn bản số 5700/EVNHCMC-TCNS ngày 16/12/2020. Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban ALĐPP) thông báo đến các Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc các nội dung thông tin tuyển dụng lao động như sau:
Hình ảnh
Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Điện lực TP.HCM thông báo tuyển dụng lao động như sau:
Hình ảnh
Trung tâm Chăm sóc khách hàng – Tổng công ty Điện lực TP HCM, cần tuyển: