Tuyển dụng

Hình ảnh
Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Điện lực TP.HCM thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 như sau:
Hình ảnh
Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Điện lực TP.HCM thông báo tuyển dụng lao động năm 2021 như sau:
Căn cứ văn bản số 5700/EVNHCMC-TCNS ngày 16/12/2020 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc triển khai thực hiện công tác tuyển dụng lao động năm 2020 (đợt 2). Công ty Điện lực Bình Chánh trân trọng thông báo kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: