Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Hình ảnh
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Để phát động quần chúng tham gia phong trào Thi đua yêu nước, để "thi đua phải có sự lãnh đạo đúng. Trước khi thi đua phải chuẩn bị đầy đủ (giải thích, cổ động, xét kỹ kế hoạch mỗi nhóm, mỗi người).