Thư viện kỹ thuật

Danh mục vật tư thiết bị

STT Văn Bản Ngày Phát Hành
1 Hạng mục thử nghiệm đóng điện

Tóm tắt các hang mục thử nghiệm trước khi đóng điện vận hành của VTTB chính

21/01/2016
2 Danh mục một số vật tư thiết bị chính

Danh mục gồm các VTTB chính, tóm tắt các thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất - thử nghiệm,..., chi tiết xem trong phần Quy cách - tiêu chuẩn cơ sở tương ứng

21/01/2016

Quy cách – tiêu chuẩn cơ sở

STT Văn Bản Ngày Phát Hành
1 VO TU DIEN DUNG TRONG TRAM TRUNG GIAN

VO TU DIEN DUNG TRONG TRAM TRUNG GIAN

14/10/2020
2 THIET BI DONG CAT GIS 110KV

THIET BI DONG CAT GIS 110KV

14/10/2020
3 THIET BI DONG BO THOI GIAN GPS

THIET BI DONG BO THOI GIAN GPS

14/10/2020
4 THIET BI DIEU KHIEN MUC NGAN BCU

THIET BI DIEU KHIEN MUC NGAN BCU

14/10/2020
5 THIET BI DAU CUOI RTU

THIET BI DAU CUOI RTU

14/10/2020
6 RMU OD - NGAN THANH CAI

RMU OD - NGAN THANH CAI

14/10/2020
7 RMU OD - NGAN PHAN DOAN

RMU OD - NGAN PHAN DOAN

14/10/2020
8 RMU OD - NGAN MAY CAT

RMU OD - NGAN MAY CAT

14/10/2020
9 RMU OD - NGAN LBS

RMU OD - NGAN LBS

14/10/2020
10 RMU OD - NGAN LBS + CHÌ

RMU OD - NGAN LBS + CHÌ

14/10/2020
11 RMU LAP TRONG THAN TRAM COT THEP

RMU LAP TRONG THAN TRAM COT THEP

14/10/2020
12 RMU ID - NGAN THANH CAI

RMU ID - NGAN THANH CAI

14/10/2020
13 RMU ID - NGAN PHAN DOAN

RMU ID - NGAN PHAN DOAN

14/10/2020
14 RMU ID - NGAN MAY CAT

RMU ID - NGAN MAY CAT

14/10/2020
15 RMU ID - NGAN LBS

RMU ID - NGAN LBS

14/10/2020
16 RMU ID - NGAN LBS + CHÌ

RMU ID - NGAN LBS + CHÌ

14/10/2020
17 RELAY BAO VE SO LECH THANH CAI

RELAY BAO VE SO LECH THANH CAI

14/10/2020
18 RELAY BAO VE SO LECH MBT

RELAY BAO VE SO LECH MBT

14/10/2020
19 RELAY BAO VE DUONG DAY

RELAY BAO VE DUONG DAY

14/10/2020
20 HE THONG SCADA CHO RMU

HE THONG SCADA CHO RMU

14/10/2020
21 CHI ONG 24KV

CHI ONG 24KV

14/10/2020
22 BANG BOC CACH DIEN

BANG BOC CACH DIEN

14/10/2020
23 ACCU

ACCU

14/10/2020
24 Xe cẩu thi công Live-line

Quy cách kỹ thuật Xe cẩu thi công Live-line

16/04/2018
25 Xe gàu thi công Live-line

Quy cách kỹ thuật Xe gàu thi công Live-line

16/04/2018
26 Tủ điện hạ thế dùng cho trạm biến áp

Quy cách kỹ thuật Tủ điện hạ thế dùng cho trạm biến áp

16/04/2018
27 Máy biến thế phân phối

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của một số loại máy biến thế phân phối

25/01/2016
28 Tủ điện trung thế

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của một số loại tủ điện trung thế

25/01/2016
29 Tủ điện hạ thế

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của tủ điện hạ thế

25/01/2016
30 Máy cắt hạ thế

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của máy cắt hạ thế các loại

25/01/2016
31 Cáp ngầm trung thế và phụ kiện

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của cáp ngầm trung thế và phụ kiện

25/01/2016
32 Cáp ngầm hạ thế và phụ kiện

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của cáp ngầm hạ thế và phụ kiện

25/01/2016
33 Cáp xoắn treo hạ thế

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của cáp xoắn treo hạ thế

25/01/2016
34 Thiết bị đóng cắt và bảo vệ trung thế

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của một số loại thiết bị đóng cắt và bảo vệ trung thế

25/01/2016
35 Thiết bị hiệu chỉnh hệ số công suất

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của thiết bị hiệh chỉnh hệ số công suất

25/01/2016
36 Ống nhựa các loại

Tiêu chuẩn cơ sở này quy định thông số kỹ thuật của một số loại ống nhựa

25/01/2016
37 Trụ điện và phụ kiện

Quy cách kỹ thuật này quy định thông số kỹ thuật của trụ điện và phụ kiện

25/01/2016
38 Cách điện trung thế

Quy cách kỹ thuật này quy định thông số kỹ thuật của các loại cách điện trung thế

25/01/2016