Báo cáo tài chính

STT Văn Bản Ngày Phát Hành
6 tháng
1 Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

04/04/2020
2 EVNHCMC: Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP).

Thuyết minh tài chính kế toán - Quý 2 năm 2020 (Mẫu B09a-DN)

29/07/2020
3 EVNHCMC: Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP).

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp - Quý 2 năm 2020 (Mẫu B03-DN)

29/07/2020
4 EVNHCMC: Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP).

Báo cáo kết quả SXKD Quý 2 - 2020 (Mẫu B02-DN)

29/07/2020
5 EVNHCMC: Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP).

Bảng cân đối TCKT Quý 2 - 2020 (Mẫu B01-DN)

29/07/2020
6 EVNHCMC Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP)

Công văn số 3486/EVNHCMC-TCKT

29/07/2020
7 Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018

06/08/2018
8 Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

Báo cáo tài chính 6 tháng

31/08/2017
9 Công bố Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) của Tổng công ty Điện lực TP.HCM

Công bố Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) của Tổng công ty Điện lực TP.HCM

15/02/2017
10 Biểu 09DN Qúy III 2016

Biểu 09DN Qúy III 2016

14/11/2016
11 Biểu 03DN Qúy III 2016

Biểu 03DN Qúy III 2016

14/11/2016
12 Biểu 02DN Qúy III 2016

Biểu 02DN Qúy III 2016

14/11/2016
13 Biểu 01DN Qúy III 2016

Biểu 01DN Qúy III 2016

14/11/2016
14 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

23/08/2016
15 Biểu B09 DN TT200 Qúy II 2016

Biểu B09 DN TT200 Qúy II 2016

15/08/2016
16 Biểu B03 DN TT200 GT Qúy II 2016

Biểu B03 DN TT200 GT Qúy II 2016

15/08/2016
17 Biểu B02 DN TT200 Quý II 2016

Biểu B02 DN TT200 Quý II 2016

15/08/2016
18 Biểu B01 DN TT200 Qúy II 2016

Biểu B01 DN TT200 Qúy II 2016

15/08/2016
19 Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2015

10/07/2015
Năm
20 Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Tp.HCM

01/04/2019
21 Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

03/04/2018
22 Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

15/02/2017
23 Báo cáo tài chính sau kiểm toán

Báo cáo tài chính sau kiểm toán

15/06/2016
24 Báo cáo giám sát tài chính năm 2015

Báo cáo giám sát tài chính năm 2015

27/05/2016
25 Báo cáo tài chính 2014

Báo cáo tài chính 2014

17/12/2014
26 Báo cáo tài chính 2013

Báo cáo tài chính 2013

10/03/2013