Báo cáo tài chính

STT Văn Bản Ngày Phát Hành
6 tháng
1 Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 trước kiểm toán của doanh nghiệp

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/4/2021

28/07/2021
2 EVNHCMC Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP)

Công văn số 3486/EVNHCMC-TCKT

29/07/2020
3 EVNHCMC: Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP).

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp - Quý 2 năm 2020 (Mẫu B03-DN)

29/07/2020
4 EVNHCMC: Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP).

Bảng cân đối TCKT Quý 2 - 2020 (Mẫu B01-DN)

29/07/2020
5 EVNHCMC: Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP).

Báo cáo kết quả SXKD Quý 2 - 2020 (Mẫu B02-DN)

29/07/2020
6 EVNHCMC: Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP).

Thuyết minh tài chính kế toán - Quý 2 năm 2020 (Mẫu B09a-DN)

29/07/2020
7 Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

04/04/2020
8 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

15/07/2019
9 Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018

06/08/2018
10 Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

Báo cáo tài chính 6 tháng

31/08/2017
11 Công bố Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) của Tổng công ty Điện lực TP.HCM

Công bố Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) của Tổng công ty Điện lực TP.HCM

15/02/2017
12 Biểu 03DN Qúy III 2016

Biểu 03DN Qúy III 2016

14/11/2016
13 Biểu 09DN Qúy III 2016

Biểu 09DN Qúy III 2016

14/11/2016
14 Biểu 01DN Qúy III 2016

Biểu 01DN Qúy III 2016

14/11/2016
15 Biểu 02DN Qúy III 2016

Biểu 02DN Qúy III 2016

14/11/2016
16 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

23/08/2016
17 Biểu B01 DN TT200 Qúy II 2016

Biểu B01 DN TT200 Qúy II 2016

15/08/2016
18 Biểu B02 DN TT200 Quý II 2016

Biểu B02 DN TT200 Quý II 2016

15/08/2016
19 Biểu B03 DN TT200 GT Qúy II 2016

Biểu B03 DN TT200 GT Qúy II 2016

15/08/2016
20 Biểu B09 DN TT200 Qúy II 2016

Biểu B09 DN TT200 Qúy II 2016

15/08/2016
21 Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2015

10/07/2015
Năm
22 Thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước (theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP)

Văn bản số 1654/EVNHCMC-TCKT ngày 19/4/2021 về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước (theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP)

19/04/2021
23 Văn bản số 1654/EVNHCMC-TCKT ngày 19/4/2021 về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước (theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP)

Văn bản số 1654/EVNHCMC-TCKT ngày 19/4/2021 về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp Nhà nước (theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP)

19/04/2021
24 Báo cáo Tài chính năm 2020 sau kiểm toán

Báo cáo Tài chính năm 2020 sau kiểm toán

19/04/2021
25 Báo cáo Tài chính năm 2020 sau kiểm toán

14/04/2021
26 Báo cáo tài chính năm 2019

31/12/2019
27 Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Tp.HCM

01/04/2019
28 Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

03/04/2018
29 Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

15/02/2017
30 Báo cáo tài chính sau kiểm toán

Báo cáo tài chính sau kiểm toán

15/06/2016
31 Báo cáo giám sát tài chính năm 2015

Báo cáo giám sát tài chính năm 2015

27/05/2016
32 Báo cáo tài chính 2014

Báo cáo tài chính 2014

17/12/2014
33 Báo cáo tài chính 2013

Báo cáo tài chính 2013

10/03/2013