Báo cáo tài chính

STT Văn Bản Ngày Phát Hành
6 tháng
1 Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018

06/08/2018
2 Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

Báo cáo tài chính 6 tháng

31/08/2017
3 Công bố Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) của Tổng công ty Điện lực TP.HCM

Công bố Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) của Tổng công ty Điện lực TP.HCM

15/02/2017
4 Biểu 09DN Qúy III 2016

Biểu 09DN Qúy III 2016

14/11/2016
5 Biểu 03DN Qúy III 2016

Biểu 03DN Qúy III 2016

14/11/2016
6 Biểu 02DN Qúy III 2016

Biểu 02DN Qúy III 2016

14/11/2016
7 Biểu 01DN Qúy III 2016

Biểu 01DN Qúy III 2016

14/11/2016
8 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

23/08/2016
9 Biểu B09 DN TT200 Qúy II 2016

Biểu B09 DN TT200 Qúy II 2016

15/08/2016
10 Biểu B03 DN TT200 GT Qúy II 2016

Biểu B03 DN TT200 GT Qúy II 2016

15/08/2016
11 Biểu B02 DN TT200 Quý II 2016

Biểu B02 DN TT200 Quý II 2016

15/08/2016
12 Biểu B01 DN TT200 Qúy II 2016

Biểu B01 DN TT200 Qúy II 2016

15/08/2016
13 Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2015

Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2015

10/07/2015
Năm
14 Báo cáo tài chính năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty Điện lực Tp.HCM

01/04/2019
15 Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

03/04/2018
16 Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

15/02/2017
17 Báo cáo tài chính sau kiểm toán

Báo cáo tài chính sau kiểm toán

15/06/2016
18 Báo cáo giám sát tài chính năm 2015

Báo cáo giám sát tài chính năm 2015

27/05/2016
19 Báo cáo tài chính 2014

Báo cáo tài chính 2014

17/12/2014
20 Báo cáo tài chính 2013

Báo cáo tài chính 2013

10/03/2013