Tổ chức, Quản trị

STT Văn Bản Ngày Phát Hành
1 Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới năm 2018 của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh

31/03/2019
2 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp (thực hiện theo mẫu tại Phụ lục VIII – Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2015).

20/06/2018
3 Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới năm 2017

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới năm 2017 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM

28/03/2018
4 Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

20/06/2017
5 Tình hình sắp sếp đổi mới năm 2015

Tình hình sắp sếp đổi mới năm 2015

07/10/2016
6 Tình hình quản trị năm 2015

Tình hình quản trị năm 2015

20/06/2016
7 Tình hình quản trị năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị năm 2014

05/02/2015
8 Tình hình quản trị năm 2013

Tình hình quản trị năm 2013

02/01/2014