Tổ chức, Quản trị

STT Văn Bản Ngày Phát Hành
1 BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM NĂM 2021

BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP. HCM NĂM 2021

28/06/2022
2 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng đầu năm 2021 của doanh nghiệp

Thực hiện theo mẫu tại Phụ lục II – Biểu số 5 ban hành kèm theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/4/2021

28/07/2021
3 Thông tin cơ bản về doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty

28/06/2021
4 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020

28/06/2021
5 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp (Thực hiện theo mẫu tại Phụ lục VIII – Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2015).

18/06/2020
6 Tình hình thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp

Tình hình thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo NĐ 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ

05/07/2019
7 Quy chế quản trị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam

CÔNG BỐ THÔNG TIN, PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN TRONG TẬP ĐOÀN

05/07/2019
8 Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới năm 2018 của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh

31/03/2019
9 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp (thực hiện theo mẫu tại Phụ lục VIII – Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2015).

20/06/2018
10 Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới năm 2017

Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới năm 2017 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM

28/03/2018
11 Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

20/06/2017
12 Tình hình sắp sếp đổi mới năm 2015

Tình hình sắp sếp đổi mới năm 2015

07/10/2016
13 Tình hình quản trị năm 2015

Tình hình quản trị năm 2015

20/06/2016
14 Tình hình quản trị năm 2014

Báo cáo tình hình quản trị năm 2014

05/02/2015
15 Tình hình quản trị năm 2013

Tình hình quản trị năm 2013

02/01/2014