Kết quả thực hiện

STT Văn Bản Ngày Phát Hành
1 EVNHCMC: Công bố thông tin bổ nhiệm Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc để thực hiện công bố thông tin theo quy định

27/07/2020
2 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáo

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáo (Thực hiện theo mẫu tại Phụ lục V – Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 18/9/2015).

18/06/2020
3 Thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP)

06/05/2020
4 1367-CV-EVNHCMC Thực hiện công bố thông tin theo ND 81 CP

31/03/2020
5 Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019

Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019

03/04/2019
6 Báo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáo

Báo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáo (thực hiện theo mẫu tại Phụ lục V – Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày cáo 18/9/2015).

20/06/2018
7 Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất

20/06/2017
8 Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015

Báo cáo kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2015

20/06/2016
9 Tình hình hoạt động năm 2014

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014

05/02/2015
10 Tình hình hoạt động năm 2013

Tình hình hoạt động năm 2013

02/01/2014